rychly kontakt +421 911 922 882 | e-mail: zz@meanderpro.sk
HomeE-shopSlužbyFotogaléria
Partneri

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD Meander Pro, s.r.o..

Meander Pro, s.r.o.

Háj 52, 044 02 Háj

Slovenská republika

IČO: 36 576 018

DIČ: 2021776405

IČ DPH: SK 2021776405

zapísaný v OR Okr. súd Košice I, odd. Sro, vložka č. 14544/V

kontaktné tel. č.: +421 911 922 882, kontaktná e-mailová adresa: zz@meanderpro.sk,
(ďalej len " Meander Pro " alebo „predávajúci“) 

vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“) tento REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD www.meanderpro.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") 

I. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú medzi spoločnosťou Meander Pro a kupujúcim – spotrebiteľom (ďalej na účely tohto reklamačného poriadku len ako „kupujúci“) na diaľku na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.meanderpro.sk (ďalej v texte aj len „VOP“) (ďalej len "Zmluva"), kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" čím sa rozumejú zmluvné strany Zmluvy a kde sa používa pojem "tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Meander Pro podnikateľ, resp. osoba ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho v prípade dodania tovaru spoločnosťou Meander Pro ako predávajúcim v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z chýb zakúpeného tovaru. 

1.3. Spoločnosť Meander Pro poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol jasne a zrozumiteľne oboznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy tovaru, úhradou za kupovaný tovar (t.j. platobnými podmienkami) a lehotou dodania a taktiež jasne a zrozumiteľne oznámi kupujúcemu a uvedie všetky ďalšie požadované informácie, najmä informácie v zmysle § 3 a § 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení.

II. Vrátenie tovaru

2.1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť. 

2.2. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení má kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

Pri uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu Reklamačného poriadku je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika, alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: zz@meanderpro.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár (na stiahnutie) alebo online formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy. 

2.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku budú kupujúcemu vrátené všetky platby ktoré kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako sú náklady na dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení tým nie je dotknuté.

To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od Zmluvy predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov kupujúcemu.  V prípade tovarov budú platby podľa prvej vety tohto bodu 2.3 Reklamačného poriadku kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne spoločnosti Meander Pro, alebo zaslaním na adresu prevádzky: Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Háj, Slovenská republika, kupujúci je povinný zaslať tovar späť, alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak kupujúci vráti tovar predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale a to v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým predávajúcemu vznikla.

2.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je (§ 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku):

- predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

2.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. Reklamačného poriadku tovar vrátiť buď osobne do spoločnosti Meander Pro, alebo odoslaním tovaru na adresu: 

Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika.
Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Bližšie informácie kupujúci získa na t.č.:  +421 911 922 882, kontaktná e-mailová adresa: zz@meanderpro.sk.

III. Reklamácie 

3.1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je ďalej uvedené inak, prípadne pokiaľ výrobca alebo spoločnosť Meander Pro nestanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je vyznačená v záručnom liste prikladanom k tovaru. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste; ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná / 24 mesiacov, ak nie je v tomto bode uvedené inak. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Použité veci sú zo strany predávajúceho viditeľne označené ako použité a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe. 

3.2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto chybu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti Meander Pro nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. V prípade chyby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez chyby a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné chyby, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa chyby alebo z dôvodu väčšieho počtu chýb na zakúpenom tovare. Ak ide o neodstrániteľnú závadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 

3.3. Kupujúci si môže uplatniť právo na opravu v ktoromkoľvek z autorizovaných servisných stredísk výrobcu zakúpeného tovaru, ktorých zoznam, adresy a kontakty sú uvedené v záručnom liste a ktoré sú v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, alebo v sídle spoločnosti Meander Pro u príslušného reklamáciami povereného pracovníka ktorýkoľvek deň po celý čas otváracej doby, alebo odoslaním na poštovú adresu spoločnosti Meander Pro uvedenú v bode 2.5. Reklamačného poriadku. Predávajúci, t.j. spoločnosť Meander Pro alebo spoločnosťou Meander Pro poverený zamestnanec na vybavovanie reklamácií (alebo v prípade uplatnenia práva na opravu v autorizovanom servise autorizovaný servis) určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

3.4. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak chyba alebo poškodenie vznikla najmä:

- preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa, alebo na základe mechanického poškodenia výrobku (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu výrobku),

- v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja,

- ak chyba vznikla bežným opotrebením,

- ak predložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru,

- ak chyba vznikla bežným opotrebením,

- pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,

- pri živelných katastrofách

3.5. Pri uplatnení reklamácie je potrebné preukázanie nasledujúcich skutočností:

- že kupujúci kúpil výrobok od spoločnosti Meander Pro a za akú cenu; za týmto účelom preukázania kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u spoločnosti Meander Pro

- že sa na výrobku v záručnej dobe vyskytla chyba (a nejedná sa o chybu na ktorú sa záruka v zmysle čl. 3.4 tohto Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov nevzťahuje); kupujúci predloží chybný výrobok v predajni spoločnosti Meander Pro, alebo chybu preukáže určenej osobe - servisnému technikovi v autorizovanom servisnom stredisku,

- v prípade, že k výrobku bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako všeobecná – 24 mesačná, kupujúci preukáže, že sa chyba vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača. V osobitných prípadoch, keď je dlhšia záručná doba známa predávajúcemu, nemusí od kupujúceho požadovať na jej preukázanie predloženie záručného listu.
V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený neuznať reklamáciu. 

3.6. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

3.7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Meander Pro povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť (právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí – odstúpenie od Zmluvy). V prípade reklamácie výrobku uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Meander Pro vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Meander Pro zamietne reklamáciu výrobku uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. 

3.8. Ak dôjde k výmene chybného výrobku za nový začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. V prípade, ak bola vymenená súčiastka na veci začne plynúť záručná doba vzťahujúca sa na túto novú súčiastku od prevzatia tejto novej súčiastky. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 

3.9. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa použijú primerane v závislosti od charakteru služby aj na reklamáciu chýb kupujúcim zakúpených služieb, pokiaľ nevyplýva niečo iné z platných právnych predpisov alebo príslušných podmienok poskytnutia týchto služieb.

3.10. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si opravený reklamovaný výrobok do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak si kupujúci výrobok z opravy nevyzdvihne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má Meander Pro právo výrobok predať, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, ak je Meander Pro známa adresa kupujúceho. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Meander Pro výťažok predaja po odčítaní nákladov predaja a príslušného skladného. Právo na výťažok musí kupujúci uplatniť v sídle spoločnosti Meander Pro kde bola reklamácia uplatnená. 

3.11. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V Košiciach, dňa 1.1.2015 

Meander Pro, s.r.o.
Háj 52,
044 02 Háj

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII TOVARU?

Je dôležité si uvedomiť že tovar, ktorý plánujete reklamovať sa môže nachádzať v jednej z týchto situácií:

1/ Tovar mohol byť zakúpený pred menej ako 15 dňami.

Riešenie: v takomto prípade je možné vrátenie nepoškodeného, funkčného tovaru do 15 dní bez udania dôvodu spolu s písomným odstúpením od zmluvy s kompletným a nepoškodeným príslušenstvom.

2/ Tovar mohol byť zakúpený pred viac ako 15 dňami a menej ako 2 rokmi.

Riešenie: v takomto prípade sa jedná o štandardnú reklamáciu. V prvom rade je potrebné spísať reklamačný protokol, zabaliť tovar a poslať, poprípade doniesť na adresu prevádzky spoločnosti. Je vhodné upovedomiť nás vopred e-mailom o pripravovanej reklamácii, zjednoduší a zrýchli to reklamačný proces. K tovaru je potrebné priložiť:
 - spísaný reklamačný protokol
 - doklad o kúpe.

3/ Tovar poškodený pri preprave.

Okrem hore uvedených možností reklamácie tovaru, je možné reklamovať aj tovar ktorý bol poškodený pri preprave a toto poškodenie je zjavné už z prvého pohľadu.

Dôvodom môže byť neopatrné zaobchádzanie pri preprave.

Riešenie: v takomto prípade je najdôležitejšie spísanie škodového protokolu za účasti zástupcu prepravcu, alebo odmietnuť prevzatie tovaru. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vzorový formulár (na stiahnutie)

Elektronický formulár pre odstúpenie od zmluvy (viď nižšie) má len informatívny charakter a slúži pre potreby
predávajúceho pre rýchlejšie vybavenie žiadosti zákazníka. 
Aby bola žiadosť akceptovaná musí byť zaslaná
v tlačenej podobe a musí byť opatrená podpisom zákazníka. Tento postup paltí ak zákazník už tovar obdržal
a chce odstúpiť od zmluvy.

V prípade ak zákazníkovi nebola vystavená faktúra a zároveň ani neobdržal tovar, postačí ak zákazník zašle
iba elektronickú žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Pre vyplnenie online formulára je potrebné byť prihlásený.