rychly kontakt +421 911 922 882 | e-mail: zz@meanderpro.sk
HomeE-shopSlužbyFotogaléria
Partneri

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné obchodné podmienky

  2. Spôsob objednania tovaru alebo služieb a uzavretie kúpnej zmluvy

  3. Cena a platobné podmienky

  4. Dodacia lehota

  5. Podmienky dodania tovaru

  6. Záruka a servis

  7. Vrátenie tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy

  8. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.meanderpro.sk ( ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

I. Úvodné ustanovenia

1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Meander Pro, s.r.o., Háj 52, 044 02 Háj, Slovenská republika, IČO: 36 576 018, DIČ: 2021776405, IČ DPH: SK 2021776405, zapísaný v OR Okr. súd Košice I, odd. Sro, vložka č. 14544/V, kontaktné tel. č. +421 911 922 882, kontaktná e-mailová adresa: zz@meanderpro.sk (ďalej len „Predávajúci“)  a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru a Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.meanderpro.sk, podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru .

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod Predávajúceho, (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“).

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. „Záruka a servis“ a čl. VII. „ Vrátenie tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy“ týchto Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. 

II. Spôsob objednania tovaru alebo služieb a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom:

      a/ elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „ Objednávka“), a to
          spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

      b/ e-mailu (objednávku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: zz@meanderpro.sk).

      c/ písomne poštou (objednávku je potrebné zaslať na adresu: Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou)

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania objednávky, kde danú zmenu údajov Kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku – s povinnosťou platby“. Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov objednávaného tovaru, množstvo objednaného tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného tovaru a čas dodania tovaru, v prípade ak sa možnosť voľby času dodania tovaru v objednávke nachádza, príp. ďalšie údaje v zmysle objednávky. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému Predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú akceptáciu v zmysle ods. 2.4 tohto článku a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu Predávajúceho.

2.3. Doručenou objednávkou je Kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci uskutoční akceptáciu objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako Predávajúci odošle Kupujúcemu e-mail s akceptáciou objednávky, alebo Predávajúci telefonicky oznámi Kupujúcemu akceptáciu objednávky.

2.4. Predávajúci uskutoční akceptáciu objednávky Kupujúceho tak, že o akceptácii objednávky upovedomí Kupujúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej objednávky Kupujúceho (ďalej len „Akceptácia objednávky“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením akceptácie objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho pri objednávkach všetkých tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov  uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho, ako aj v prípade ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru,  alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar  Kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho,  alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho, alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní objednávky.

2.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu tovaru, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho, alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho, alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť Kupujúcemu už Kupujúcim prípadne zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

2.7. Predávajúci sa zaväzuje, že pri tovare v rámci zverejnenej ponuky na internetovej stránke www.meanderpro.sk bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania tovaru.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola Predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho k vybranému tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

3.3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob úhrady. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny a príslušných cien za využitie jednotlivých spôsobov úhrady Kúpnej ceny:

a) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru;

b) prevodom na účet na základe vystavenej faktúry, alebo prostredníctvom objednávky cez bankové spojenie. Termín dodania je ovplyvnený termínom uhradenia platby - tovar expedujeme až po pripísaní platby na náš účet. O Vašej platbe sa dozvedáme s miernym oneskorením spravidla dvoch pracovných dní od Vášho zaplatenia.

Pokiaľ však Kupujúci neuhradí príslušnú Kúpnu cenu do 7 dní odo dňa doručenia danej faktúry Kupujúcemu, Predávajúci márnym uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstupuje, a teda Kúpna zmluva márnym uplynutím tejto lehoty sa od počiatku ruší.

c) vkladom na účet - Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet Predávajúceho. Do účelu platy uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre Predávajúceho záväznou až po obdŕžaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

3.4. Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním tovaru vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne ktorá bude Kupujúcemu odovzdaná pri začatí poskytovania služby, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V Kúpnej cene podľa bodu 3.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru.

3.6. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 dní od akceptácie objednávky mu vrátiť Kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ako aj prípadné ďalšie poplatky, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia kúpnej ceny, alebo jej časti, alebo poplatku Predávajúcim Kupujúcemu podľa predošlej vety, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok Kupujúcemu spôsobom úhrady, ktorý si Kupujúci zvolil pri objednávke, inak na číslo účtu, ktorý Kupujúci uvedie v e-maile zaslanom na: zz@meanderpro.sk

IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar bude dodaný Kupujúcemu v lehote uvedenej v objednávke ako „čas dodania“, ak taká nie je, v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare  katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva alebo príslušné podmienky neustanovujú inak (ďalej len „Dodacia lehota“).

4.2. Dodacia lehota pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. akceptáciou objednávky Predávajúcim. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet a pod., začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v dodacej lehote podľa objednávky, alebo uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu iný tovar t.j. ponúkne Kupujúcemu náhradné plnenie. Pokiaľ Kupujúci prejaví súhlas s dodaním tovaru v navrhovanom náhradnom termíne, je Predávajúci povinný dodať tovar v tejto dodatočnej lehote. Pri náhradnom plnení je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať tovar minimálne v rovnakej kvalite a cene. V prípade náhradného plnenia, je náhradné plnenie Predávajúci oprávnený Kupujúcemu poskytnúť len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho s poskytnutím náhradného plnenia. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo pred uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité, a Predávajúci Tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru.

4.4. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, platí ust. čl. III. ods. 3.6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V. Podmienky dodania Tovaru

5.1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje Predávajúcim prostredníctvom spoločnosti Slovenský doručovací systém, s.r.o. a s využitím kuriérskych služieb tretích osôb a to v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod. Cena prepravy zakúpeného tovaru – viď cenník služieb SDS s.r.o. –  ako príloha VOP.

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho, alebo v príslušnom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. 

6.2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho, a ak chyba alebo poškodenie tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním tovaru v rozpore s návodom na používanie tovaru, alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu výrobku), v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, ak chyba spočíva v samotnom bežnom opotrebení tovaru primerane s prihliadnutím na dobu, ktorá uplynula od prevzatia tovaru, ak predložený záručný list a/alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov na záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe tovaru a/ alebo ak má tovar odlišné výrobné číslo od výrobného čísla uvedeného v záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe tovaru, pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci pod.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

a) osobne na adrese prevádzky: Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika

b) odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími k uplatneniu si nároku na reklamáciu požadovanými dokumentmi (čl. VI. ods. 6.6. Všeobecných obchodných podmienok) poštou na adresu Predávajúceho: Meander Pro,  s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika.

6.4. Kupujúci je oprávnený telefonicky kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle

tel. č.: +421 911 922 882, kde pracovník Predávajúceho poradí Kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať; cena za hovor sa spravuje cenníkom poskytovateľa telekomunikačných služieb Kupujúceho.

6.5. V prípade, ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru priamo u Predávajúceho, a táto bola uznaná za oprávnenú, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na svoje vlastné náklady.

6.6. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál, alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobný popis reklamovanej vady. Pokiaľ sa chyba nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa predmetná chyba na tovare prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho všetkého príslušenstva, s ktorým bol tovar Kupujúcemu predaný. V prípade, že k tovaru bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako 24 mesačná, kupujúci preukáže, že sa chyba vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží Kupujúci riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača.

6.7. Postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. V prípade ak však druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim nie je spotrebiteľ v zmysle § 2a zákona o ochrane spotrebiteľa ale podnikateľ, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

VII. Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od kúpnej zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel, alebo posledný kus, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu 7.1 VOP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika, kontaktná e-mailová adresa: zz@meanderpro.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Na účely odstúpenia od zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP a je taktiež k dispozícii pre Kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Predávajúcemu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne, alebo zaslaním na adresu Predávajúceho na adrese: Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť, alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 7.1. VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky platby ktoré Kupujúci uhradil na základe zmluvy ako sú náklady na poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení tým nie je dotknuté. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní oddňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

7.3. V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Predávajúcemu , alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne alebo zaslaním na adresu predávajúceho Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť, alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú (§ 7 ods. 6 Zákon a o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku):

• predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto čl. VOP je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy zovar vrátiť buď osobne alebo odoslaním tovaru na adresu: Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Bližšie informácie kupujúci získa na tel. č.: +421 911 922 882

7.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru po odstúpení od kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

8.3. Odoslaním objednávky Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke Predávajúceho pred odoslaním objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky

8.4.a. Súhlas so spracúvaním osobných údajov. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených vo VOP, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho zz@meanderpro.sk, alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu Predávajúceho Meander Pro, s.r.o., Čiga 695, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa ust. § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak by Predávajúci spracovával nesprávne osobné údaje Kupujúceho alebo, ak by mal Kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, Kupujúci je oprávnený požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych, alebo neúplných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak Predávajúci tejto žiadosti Kupujúceho nevyhovie, má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže Kupujúci so svojim podnetom obrátiť i priamo. Kupujúci taktiež berie na vedomie a dáva Predávajúcemu súhlas, aby e-mailová adresa uvedená Kupujúcim v objednávke, alebo iným spôsobom poskytnutá Kupujúcim Predávajúcemu v súvislosti s nákupom tovarov Predávajúceho Kupujúcim, mohla byť využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov  Predávajúceho v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách) (§ 62 Zákona o elektronických komunikáciách), t.j. na zasielanie obchodných oznámení Predávajúceho s ponukou podobných tovarov Predávajúceho v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách. V prípade, ak si Kupujúci (príjemca) takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením tohto svojho nesúhlasu od kliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení, alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: zz@meanderpro.sk

8.4.b. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – poskytnutie osobných údajov tretej strane.

Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov spoločnosti Meander Pro, s.r.o., Háj 52, 044 02 Háj, Slovenská republika, IČO: 36 576 018, s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky tretej strane a to spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov. Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.meanderpro.sk.   

8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru  od akceptácie objednávky Predávajúcim až do doby dodania tovaru  Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak.

8.6. Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, podmienky poskytovania príslušných služieb majú prednosť pred aplikáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

8.7. Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je kontrolný orgán Inšpektorát SOI pre košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.

8.8. Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

8.9. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. 

V Košiciach, dňa 1.1.2015 

Meander Pro, s.r.o.,
Háj 52,
044 02 Háj